دانلود مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان - ویرایش جدید -پرتال عمران

دانلود مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان - ویرایش جدید. یک امتیاز بدهید دسته: آیین نامه ... دانلود مبحث 12 مقررات ملی ساختمان- ايمني و حفاظت كار در حين اجرا · دانلود مبحث 13 مقررات ملی ... آزمون نظام مهندسي · http://s1.icivil.ir/dlserver/civil92/fileonline-.
 • ● ویرایش 92 مبحث 12
  • دانلود خلاصه تصویری مبحث هشتم: طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي · دانلود مباحث ... دانلود مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان - ویرایش جدید -پرتال عمران.
   porsyar.com
 • ● مبحث ششم - دفتر توسعه منابع فيزيكي و امور عمراني
  • از ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻨﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﻳﺪي ﻫﻢ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار .... ﺳﺎل. 1378. را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ . وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ، ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود. ﺳـﻪ .... Page 12 ...... 92. ﻛﺎﺷﻤﺮ. 2. 63. رواﻧﺴﺮ. 4. 93. ﻛﺮج. 4. 64. زاﺑﻞ. 2. 94. ﻛﺮﻣﺎن. 3. 65. زرﻳﻨﻪ اوﺑﺎﺗﻮ. 5. 95.
   prd.behdasht.gov.ir
 • ● دانلود : IranNR-12.pdf - دفتر توسعه منابع فيزيكي و امور عمراني
  • اﻳﺮان. ﻣﺒﺤﺚ. دوازدﻫﻢ. اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎر در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا. 1388. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﻘﺮرات. ﻣﻠّﻲ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ... از ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻨﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﻳﺪي ﻫﻢ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار.
   prd.behdasht.gov.ir
 • ● دانلود : IranNR-9.pdf
  • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. اﻳﺮان. ﻧﻬﻢ ﻣﺒﺤﺚ. ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي ﺑﺘﻦ. آرﻣﻪ. 1388. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﻘﺮرات. ﻣﻠّﻲ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ... از ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻨﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﻳﺪي ﻫﻢ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ...
   prd.behdasht.gov.ir
 • ● اخبار تغییرات و انتشار نسخه های جدید مباحث مقررات ملی ساختمان ...
  • خصوص آخرين ويرايش مبحث 12مقررات ملّي ساختمان تاريخ: ... به آگاهي ميرساند در چاپ اول از ويرايش سال 1391 مبحث بيست و يكم مقررات .... مورخ 06/ 05/92، با ریاست آقای دكتر هوائي، نائب رئیس شورا و مديركل مقررات ...
   www.iran-eng.com
X
X
X