تعطیلی مدارس

در جلسه کارگروه آلودگی هوا درباره تعطیلی مدارس در روز چهارشنبه چهارم دی تصمیم گرفته شد. دوشنبه 2 دی ... کاربران نظر دادند: بهتر است مدارس پنج شنبه ها تعطیل باشد.
X
X
X