توری بافی - بافتنی

رج 1- اولین دانه از رو یک ژته -سه دانه از رو -سه تا یکی ( به این صورت که دانه اول را به روی دانه دوم اورده سپس با سومین دانه یکی کنید.یکی رو - یک زته - سه تا زیرو.
X
X
X