موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

کلاسهای آقای دکتر عادل آذر در تاریخ های پنجشنبه ۹۲/۱۰/۱۹ و جمعه ۹۲/۱۰/۲۰ برگزار نمی شود. کلاسهای مذکور عیناً به تاریخ پنجشنبه ۹۲/۱۰/۲۶ و جمعه ۹۲/۱۰/۲۷ انتقال یافت ...
X
X
X