راهنمای دریافت فرم نوبت دهی امایش 9 اتباع افغانی » اخبار مهاجرین

راهنمای طریقه دریافت فرم نوبت دهی ورود به سامانه از طریق آدرس http:samandehi- nobat.irدر هنگام ورود به سایت با یکسری.
X
X
X