• ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  • ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺰارش ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺸﮕﺎه و. ﺷﻐﻞ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺷﺪه و ... ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺪو ﺧـﺪﻣﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ... ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺪ اول ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺪو ﺧﺪﻣﺖ ..... ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﯾﺎ وزﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ده روز در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪ و.
   www.arums.ac.ir
 • ﺪو ا ﺪام و ه ﮐﺎر ﻨﺎن ﺪﯾﺪاﻻ ﺪام دوره ﻮ ﯽ ﺪو ا ﺪام و ه ﮐﺎر ﻨﺎن - بیمارستان امام حسن ...
  • ﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺪو ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮاد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﻣﻮزﺷﯽ و. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ... وﻇﺎﯾﻒ آﻧﺎن ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ آﻧﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮو ﺟﻮاب دﻫﻨﺪ ﺟﺰء ﮐﺪام. اﺻﻞ از اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ؟
   darabhp.sums.ac.ir
 • جلد اول - معاونت توسعه،مدیریت و منابع
  • ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺪو ﺧـﺪﻣﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ... ﺑﺨـﺶ ﺑـﻪ اﻧـﻀﻤﺎم ﻓـﺮم ﮔـﺰارش ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺷـﻐﻞ و ... ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺪ اول ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺪو ﺧﺪﻣﺖ. ﺟﻠﺪ اول ...... رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻓﯽ از آﻧﻬـﺎ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ و درﻣـﺪت ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻧﺘﯿﺠـﻪ را اﻋـﻼم ﻧﻤﺎﯾـﺪ و در.
   develop.fums.ac.ir
 • آشنایی با دستورالعمل ها وآیین نامه های اختصاصی دانشگاه های علوم ...
  • ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎ. ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰا. ري آن ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،. دوره. آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺪو ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷ .ﺪ. اﯾﻦ دوره. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧ ... ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺰارش ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺸﮕﺎه و. ﺷﻐﻞ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺷﺪه و ...
   www.gums.ac.ir
 • taghvim-amozeshi-90
  • ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺳﺎﻝ 1390 ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ - ﺩﻓﺘﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ..... ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ .... ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻣﺘﺮﺗﺐ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ، ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻭ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .... 10- ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮﺭﻱ ، ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ 60٪ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ... ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺪﻭ ﺧﺪﻣﺖ.
   old.sbmu.ac.ir
 • پروژه فراملي مركز تمدن جهان و پايتخت هنر
  • بر حسب گزارش دفتر ارتباط مردمی و امور بین الملل پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و .... نام ترین ، هنرمند ترین هنر های دستی ایران و جهان و اسکان دوره ای آنان در پایتخت هنر ... سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز در پاسخ به سوالات .... از صاحبان اثر و دارندگان اسناد واسپاري در مقابل متجاوزان به حقوق حقه و قانوني آنها .
   www.tabibzadeh.com
 • کلاس مجازی 2 - أخبار
  • 29 سپتامبر 2013 ... پایگاه اینترنتی شناخت رهبری ... دوره ضمن خدمت مبانی عقیدتی معلمان ویژه معاونین ومربیان پرورشی وهمچنین مشاوران ودبیران ... به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، همزمان با ارائه گزارش عملکرد صد روزه دولت ... به همین جهت، مخاطبان عزیز می‌توانند سوالات مورد نظر خود از وزیر آموزش و پرورش را مطرح کنند تا ...
   dinida59.blogfa.com
 • فروردین 1389 - نمایه تهران
  • به گزارش ایرنا از موزه ملي ملک، نمايشگاه سيار موزه ملک، همزمان با هفتادمين ... در مقطع کارشناسي ارشد و معدل 15 از 20 در دوره دکتري حرفه‌اي و دامپزشکي و داشتن گواهي ..... کارگاه تخصصي شناخت معماري سنتي ايران با حضور "علي‌اصغر شعرباف" .... در حال توزيع است و شهروندان مي توانند پاسخ سوالات خود را از اين بوروشورها دريافت کنند.
   www.hsoltanm.blogfa.com
 • ● ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی 30 فرودین آغازمی شود
X بستن تبلیغات