آبان 1392 - مجری نیشابور زمین - بلاگفا

ایشان افزود همزمان با سراسر کشور نمایشگاه مرکزی ابوریحان بیرونی توسط معاونت مدیر کل آموزش و ... *متوسطه ی دوره ی اول: ... نمایشگاه مرکزی: مدرسه ی هوشمند ابوریحان.