• کتاب کار دانش آموز
  • ٢ــ در درس ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ درﻣﻮرد «اﻓﺰاﻳﺶ اﺻﻄﮑﺎک در روزﻫﺎی ﺑﺮﻓﯽ و ﺳُﺮﻧﺨﻮردن اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎ و. اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد» اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻴﺪ؛ ﮔﺰارش اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی وُرد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و آن را ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.
   126.roshd.ir
 • بخش دوم - رشد
  • ﺷﺨﺺ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻞ دادن اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻳﻌﻨﯽ او ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ .... ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ اﺻﻄﮑﺎک در روزﻫﺎی ﺑﺮﻓﯽ و ﺳﺮﻧﺨﻮردن اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؟
   126.roshd.ir
 • خبر داغ داغ داغ صرفأ جهت اطلاع دانشگاها
  • افزايش قطر ميله ،‌ باعث افزايش قدرت فنر می گردد ، در حاليکه افزايش طول آن باعث .... تلفات اصطکاک با تقسیم بهتر فشار روی قطعات متحرک، تعدیل شده اند به این ..... در كشورهاي مختلف جهان اقداماتي كه در هرمرحله بايد صورت گيرد در قانون مشخص شده ..... هنگامی که اتومبیل به طور مستقیم حرکت می کند چرخ ها چه محرک چه متحرک با دور ...
   fantabligat.blogfa.com
 • خانواده و سلامت - روزهای بروجرد
  • ماساژ دادن پوست سر به مدت چند دقیقه در روز در کاهش این عارضه موثر است. ... رزماری باعث افزایش ترشح صفرا می‌شود که کبد را تمیز و به عملکرد خوب آن کمک می‌کند.
   www.borujerdtimes.ir
 • مطالب علمی وتحقیق
  • ... بنابراین مغز اختلال ایجاد شده را با افزایش نیاز بدن به جذب کالری جبران .... او هم پپسی را ترک کرد و به اپل آمد تا مدیرعاملی آن را به عهده بگیرد.
   ahz1377.persianblog.ir
 • ● نجات شیر تکه پاره شده (عکس)
X بستن تبلیغات