درآمد مهندسین عمران، مکانیک و برق (قدرت و الکترونیک) در استرالیا ...

اطلاعات مربوط به حقوق و درآمد مشاغل حرفه ای در کشور استرالیا، سالانه ... میانگین درآمد مشاغل گروه مهندسی برق قدرت، در سال 2012، در جدول زیر آمده است.
X
X
X