انجام موفقيت آميز جراحي ليزيک ديسک کمر در شيراز - اخبار - wikipg.com

شیراز/ واحد مرکزی خبر/ علمی تصویر دارد نخستین جراحی لیزیک دیسک کمر در شیراز با موفقیت انجام شد. دکتر عصایی جراح ومتخصص مغزواعصاب و ...
X
X
X