بذر گوجه زرد ایتالیایی وگوجه مشکی - بذر گوجه سیاه

شرکتmad seed تولید کننده بذر میوه های جالیزی و گرمسیری و بذر گوجه زرد ایتالیایی و گوجه مشکی از نوع Tomato Black Krim در ایران. برای اولین بار در کشور  ...
X
X
X