برنامه آلودگی به پدیکلوزیس در مدارس - معاونت بهداشتی |دانشگاه علوم ...

پدیکلوزیس باتوجه به جنبه های بهداشتی و فرهنگی از معضلات بهداشتی محسوب می شود و چون روندی روبه رشد در جوامع مختلف دارد برای کنترل آن ، طرح ...
X
X
X