خدمات نظام وظيفه - خدمات الکترونیک انتظامی

مدارک لازم جهت ارائه خدمات وظیفه عمومی. ارائه دفترچه نظام وظيفه.
X
X
X