پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران. ... جمعی از برجسته ترین فرهیختگان، اساتید و دانشجویان مبرّز کشورمان در دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشیم .
X
X
X