زايمان در آب - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دبير انجمن علمي مامايي ايران اعلام كرد: زايمان در آب، يكي از 17 روش غير دارويي كاهش ... و مادر پس از آغاز درد زايمان، بدون هيچ مداخله‌اي و تنها با كنترل خارجي كه توسط يك ماما ...
X
X
X