• ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ و روﻳﺪادﻫﺎي ﺣﺪي
  • Journal of the Earth & Space Physics. Vol. 36, No. 2, 2010, P. 33-43. Linkage between Climate Change and Extreme Events in Iran. Taghavi, F. Assistant ...
   geophysics.ut.ac.ir
 • ارتباط بين تغيير اقليم و رويدادهاي حدي - مرکز اطلاعات علمی جهاد ...
  • 7 : مجله فيزيك زمين و فضا 1389; 36(2):33-43. ارتباط بين تغيير اقليم و رويدادهاي حدي. تقوي فرحناز*. * گروه فيزيك فضا، موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران، ايران.
   www.sid.ir
 • ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺸﺎورزي در دوره اﻗﻠ
  • ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺸﺖ ﻻﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. در ﻣﺤﻴﻂ. GIS. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎن. داد. ، ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﺑﻴﻦ ... وﺟﻬـﻪ آﺷـﻜﺎرﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات. اﻗﻠﻴﻤﻲ را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﺪﻳـﺪه. ﻫـﺎ. ي ﺣـﺪي و. ﻧﺎدر اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺑﺨﺼـﻮص. ﺑـﺮ. ﺑﺨـﺶ. ﻛﺸﺎورزي ... در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط. ﻓﻨﮓ ﻣـﻲ و. ﻫﻤﻜﺎران.
   uijs.ui.ac.ir
 • ﻓﺼﻠﯽ ي ﻫﺎ ﺑﺎرش ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪي ﺑﺎ) ) اﻧﺴﻮ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط
  • ﻫﺎي آﻣﺎري ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺷﺪت وﻗﺎﯾﻊ ﺣﺪي. ﺑﺎرش، روﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ... ي ﺣﺪي ﺟﻮي. -. اﻗﻠﯿﻤﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺎرش. ﻫﺎ. ي ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﺼﻮل .... روﯾﺪاد. اﻧﺴﻮ. اﺗﻔﺎق ﻣﯽ. اﻓﺘﺪ . اﯾﻦ روﯾﺪاد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﺧﺺ. ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ .... ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺎرش در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ.
   profdoc.um.ac.ir
 • پیمان کیوتو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
  • این بازار در ارتباط نزدیک با طرح EU آغاز به کار کرد. ... اما به دلیل مناقشه بین اتحادیه اروپا در یک طرف(که به شدت با موافقت نامه همسو بود) و ایالات ... جمعیت زیاد مانند چین و هند هیچ اجباری برای کاهش نداشتند، در طی ۱۲ ماه، چین آلودگی بیش از حدی را به .... با این وجود به نظر می‌رسد دولت به دنبال قرار دادن یک لایحه تغییر اقلیم در سخنرانی ...
   fa.wikipedia.org
 • مکه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
  • ۱ نام و شهرت; ۲ موقعیت جغرافیایی; ۳ اقلیم; ۴ زیارت; ۵ نامهای دیگر مکه; ۶ اماکن زیارتی; ۷ مسجدهای ... مکه در میان کوه‌ها واقع شده، فاصله بین دو کوه را اعراب شعب می‌گویند.
   fa.wikipedia.org
 • چرخه کربن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
  • این نمودار چرخهٔ سریع کربن، حرکت کربن بین زمین، جو و اقیانوس‌ها را در میلیارد تن کربن در هر ... همراه با چرخهٔ نیتروژن و چرخهٔ آب، چرخهٔ کربن نیز شامل دنباله‌ای از رویدادها است که باعث ... ۱ تعریف; ۲ ارتباط با آب‌وهوای جهان; ۳ ذخیره‌سازی و مخازن اصلی ... هر نوع تغییری در این چرخه که کربن را از یکی از منابعش بکاهد باعث افزوده‌شدن آن به ...
   fa.wikipedia.org
 • رويداد ها - اداره کل هواشناسي استان چهارمحال و بختياري
  • در سالهاي اخير نگراني دانشمندان در مورد تغييرات اقليمي ناشي از دخالتهاي بي رويه بشر در ... يكي از نتايج افزايش دما كه تغييراتي را در روابط متقابل بين اقيانوسها و سيستم گردش عمومي ..... ماسكهای ویژه‌ای كه با عنوان 1P و 2 P عرضه می‌شوند برای این شرایط تا حدی مناسب است. ... زيرا اجرا و عوامل محيطي در ارتباط با يكديگر عمل مي كنند.
   www.chaharmahalmet.ir
 • ● ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی 30 فرودین آغازمی شود
X بستن تبلیغات