12 حرکت مفید کششی - پارسه گرد

حرکات کششی نمایش داده شده در تصویر می تواند خشکی ماهیچه ها و ریسک آسیب مفاصل را به حداقل برساند.
X
X
X