بهتوان - جذب سرباز معلم ویِژه مدارس استثنایی جهت آقایان فارغ ...

بخشنامه امسال برای پذیرش سرباز معلم هنوز نیامده است. ... میخواستم سوال کنم تاریخ اعزام باید بین 1/12/92تا1/2/93باشه یاحتما همون روز باید باشه ...
X
X
X