شهر دانش

شهر دانش - روی زمین چیزی بزرگ تر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگ تر از فکر او نیست. - شهر دانش.
X
X
X