تعرفه خدمات دندانپزشكي بخش خصوصي در سال 1392

تعرفه خدمات ارتودنسی در بخش خصوصی سال .... استئوپالستی. 2705625. 3246750 . بیماریهاي لثه. ) تعرفه خصوصی سال. 92 .... سفید کردن هر دندان عصب کشی شده.
X
X
X