معماری نیوز - اگر من جای شهرداری بودم...

حالا در وضع موجود، من اگر جای شهرداری بودم تنها یک کار انجام می دادم، دیوارها را سفید می کردم و تا جایی که می توانستم در اطراف یا روی سکوها و تراس ها، فضای سبز اضافه  ...
X
X
X