دانلود : پایانامه دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

ﭘﻮﻧﻪ ﮐﺮﻳﻢ زاده ﮐﺎر ﻧﻤﺎ. ٧٨. ١٣. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ..... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اى رﻳﺰ ﻧﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ، ﻣﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺧﺎرﺟﯽ. MTA. و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ آن ﺑﻪ ..... دﮐﺘﺮ ﻓﺮزﻳﻦ ﺳﺮﮐﺎرات. ﻣﺎزﻳﺎر اﻓﺸﺎرى ﭘﻮر. ١٣٨٣. ١۵٧.
X
X
X