اتوماسیون تغذیه دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز

شرکت پیشگامان آسیا , نرم افزار اتوماسیون تغذیه جهت مدیریت سلف و رستوران و عملیات مربوط به آن را برای دانشگاهها و موسسات آموزشی تولید نموده که دارای قابلیت ...
X
X
X