نرخ بیکاری بحرانی شد - سامانه نیروی انسانی

وضع به گونه‌ای است که از مجموع ۱۴ شهر استان تهران ۱۲ شهر دارای نرخ نامناسب بیکاری برای زنان است و تنها دو شهر دماوند با ۱۴.۶ و شمیرانات با ۱۳.۳ درصد در وضعیت ...
  • ● اخبار و حوادث - نیک صالحی
    • در جاده دماوند نيز از سمت تهران به آبعلي از ساعت 7 تا 13 يک طرفه است و از ساعت 16 از آبعلي به سمت تهران يک طرفه مي شود . واحد مرکزي خبر:راهنمايي و رانندگي تهران ...
      www.niksalehi.com
X
X
X