منابع فارسی کتابخانه مرکزی - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

پریوش موغاری, آشنایی با آثار پل سزان, 7120, ۲۳۹۵۴,۲۳۹۵۳ ..... 196, خدمتگزاران عالم کتاب و معرفی برخی از کتابخانه های عمومی و خصوصی, 7314, ۳۱۳۵۸ ...... 562, حمدی طه ; ترجمه محمدباقر بازرگان, آشنایی با تحقیق در عملیات : برنامه ...
 • ● قسمت دوم
  • ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﺧﻂ ﻛﺶ و ﭘﺮﮔﺎر ﺑﻮﻳﮋه ﺷﺮط ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺬﻳﺮي n. ﺿﻠﻌﻲ .... اي ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻨﻔﺮد، ﻧﺼﺮت رﺟﺒﻮ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ..... آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺣﻤﺪي طﻪ، ﺗﺮﺟﻤﻪ. : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﺎزرﮔﺎن، ﻣﺮﮐﺰﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎھﯽ، ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ،. ١٣٨١ .... ﻛﺘﺎب. ھﺎي درﺳﻲ رﻳﺎﺿﻲ،. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ روش. ھﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ، آﺷﻨﺎﻳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درﺳﻲ .... ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداري آﻣﻮزﺷﻲ از ﺑﺎﻧﻜﮫﺎ و ﺷﺒﻜ.
   www.uk.ac.ir
 • ● تحقیق در عملیات Operation Resarch - ریاضی کاربردی
  • موسسه INFORMS یکی از بزرگترین مجامع حرفه ای در زمینه تحقیق در عملیات ... این کتابخانه طوری طراحی شده تا با آرایه های NumPy کار کند، و عملیات متداول ... در این پست سعی در معرفی این شاخه دارم همچنین معرفی کتاب Network Flows، در بسیاری از کتاب های تحقیق در عملیات فصلی .... آشنایی با تحقیق در عملیات. نویسنده : حمدی طه .
   amath.blogfa.com
 • ● نقاش - مرجع دانلود کتاب
  • کتب و مقالات تحقیقی پژوهشی .... دانلود کتاب نقاشیهای برگزیده ی استاد محمود فرشچیان - محمود فرشچیان ... پدر فرشچیان که نماینده فرش اصفهان بود با دیدن استعداد فرزندش، وی را به کارگاه ... هرچند شهرت عام هدایت نویسندگی است، اما آثاری از نویسندگانی بزرگ را نظیر ژان پل سارتر، فرانتس کافکا و آنتون چخوف نیز ترجمه کرده‌است.
   readbook.ir
 • ● مراجع - وب سايت شخصي امير ايمن پور
  • صفحه اول, معـرفی, خبـرها, پیونـدها, نظـرسنجی, آزمون های آزمایشی, گالری تصاویر, تالار ... جلسه اول - آشنایی با کنکور کارشناسی ارشد صنایع، نکات انتخاب کد رشته و تحلیل .... شرالی برنامه‌ریزی خطی ترجمه دکتر اسماعیل خرم، نشر کتاب دانشگاهی ... 4- طه. حمدی، آشنائی با تحقیق در عملیات، ترجمه محمدباقر بازرگان، جلد اول، مرکز نشر  ...
   www.imenpour.com
 • ● کتاب های فارسی - دانشگاه علوم اقتصادي - پرتال کتابخانه مرکزی
  • معرفی ریاست. پيام رياست .... ف‍ره‍ن‍گ‌ دوس‍وي‍ه‌ پ‍ي‍ش‍رو ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ , ف‍ره‍ت‌، اق‍ب‍ال‌. ب‍ازاري‍اب‍ی‌ ... ج‍ام‍ع‌ ت‍ري‍ن‌ راه‍ن‍م‍ا، ح‍ل‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ و م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ي‍ات‌ (۱), م‍ه‍دوی‌پ‍ور، م‍ه‍دی‌ ..... ع‍طرچ‍ي‍ان‌، م‍ح‍م‍دج‍واد, آش‍ن‍اي‍ی‌ ب‍ا س‍ي‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌، ت‍خ‍ل‍ي‍ه‌ و ب‍ارگ‍ي‍ری‌ ک‍الا, ۱۳۸۵ .... ح‍م‍دی‌، طه‌, ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ي‍ات‌, -۱۳۸۸.
   ues.ac.ir
X
X
X