خودکرده را تدبير نيست(نمايشنامه ، ويژه دانش آموزان راهنمايي) - تبیان

تئاتر هنري است که از دير زمان وجود داشته و بشر با آن زندگي کرده است. ... مربیان محترم تربیتی و دانش آموزان عزیز، در این قسمت برآنیم که به معرفی نمایشنامه هایی که با کمترین امکانات در مدارس به شکل گروهی به اجرا در می آید ... متن نمایش نامه.
X
X
X