کتاب معماري غرب ... باني مسعود در نمايشگاه كتاب تهران

... باني مسعود در نمايشگاه كتاب تهران, PDF · چاپ · نامه الکترونیک ... «معماري غرب ؛ ريشه ها و مفاهيم» عنوان كتاب جديد ، نوشته «امير . باني ...
 • ● پست مدرنیته و معماری (امیربانی مسعود) ,مجله کتاب ماه هنر , آبان 1387 ...
  • دانلود و محتوای مقاله پست مدرنیته و معماری (امیربانی مسعود) در مجله (نشریه) کتاب ماه ... دریافت فایل ارجاع : BibTex | EndNote | RIS. |. دانلود HTML. دانلود PDF. |. |. (51 تا 51). |. 1 صفحه. پست مدرنیته و معماری. امیر بانی مسعود. نشر خاک،1387. کتاب حاضر با عنوان«پست مدرنیته و معماری»به بررسی‌ جریان‌های فکری معماری معاصر غرب در ...
   www.noormags.com
 • ● اخبار - هنر معماری
  • بيست و ششمين نمايشگاه كتاب تهران ... فایل PDF ضمیمه را دانلود کنید. ... کتاب معماری غرب (ريشه ها و مفاهيم - تاليف امير باني مسعود) انتشارات هنرمعماری به چاپ سوّم  ...
   www.aoa.ir
 • ● معماری معاصر ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
  • برج آزادی. معماری معاصر ایران، دوره‌ای از معماری ایرانی است که از سال ۱۳۰۰ خورشیدی تا به امروز ادامه دارد. .... ص۴۹۶-۴۹۷; ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ۱۳٫۲ بانی مسعود، امیر. ص۴۹۷ ...
   fa.wikipedia.org
 • ● Archive of SID
  • در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻼن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻤﺎري روﻳﺪاد ﺑـﻪ ﺗـﻮﻓﻴﻘﻲ دﺳـﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ . واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ... ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ و ﻣﻌﺮوﻓﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﺘـﺎب در ﺑـﻴﻦ ﻃﺮﻓـﺪاران و. دوﺳﺘﺪاران اﻳﻦ .... ﺑﻪ زﻋﻢ دﻟﻮز و ﮔﺘﺎري، ﺗﻔﻜﺮ ﻏﺮب،. ﻗﺮن. ﻫﺎ در اﺳﺘﻴﻼي .... دي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ..... ﭘﻲ ﻧﻮﺷﺖ. ﻫﺎ. 1- Urban carpet. 2- Folding. 3- Gilles Deleuze. 4- Rhizome. 5- Anti-oedipus ... ﺑﺎﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮد، اﻣﻴﺮ. ،. « .
   www.sid.ir
 • ● مطالعه تطبیقی پیوند مفهومی میان فضای موسیقی و معماری
  • این مقاله جستاری پیرامون مقایسۀ رابطۀ مفهوم فضا در موسیقی و معماری جهان غرب، در دو دورۀ پیش از مدرن )قرن ..... آن به حال و هوای روحانی، حالتی معبدگونه دارد )بانی مسعود،.
   www.sid.ir
 • ● تاریخ، تئوری و نقد معماری
  • ورودی های فرعی و خروجی های اضطراری از بدنه های شرقی و غربی در نظر گرفته شود. ... [ 1] فایل پی دی اف استاندارد مذکور توسط مدیر محترم گروه معماری در اختیار .... کتاب معماری معاصر ایران نوشته امیر بانی مسعود، نشر هنر معماری قرن، از ...
   htcarch.persianblog.ir
 • ● آقای دکتر طلایی
  • درداﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮراﻧﺲ درﮐﻼﺳﻬﺎي ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﯿﺮﺳﻦ ﭘﺎﺋﻮﻟﺰي وﭘﺮوﻓﺴﻮر .... ﺷﻬﺮك ﻏﺮب. •. وﯾﻼي ﮐﺎﺷﺎﻧﮏ ، ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه. : ﻧﯿﺎوران، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎﺷﺎﻧﮏ . ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ. : ﻗﺪرت اﷲ ﺳﻌﺎدت ... ﭼﺎپ ﭘﺮوژه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ وﻧﮏ درﺗﻬﺮان در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان در ﺗﮑﺎﭘﻮي ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﺎﻧﯽ ... آذر و دي ﻣﺎه. 1387 .ه. ش. •. ﭼﺎپ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﭙﯿﻨﺎس و ﻣﺠﺘﻤﻊ. ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ وﻟﻨﺠﮏ در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎري و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره.
   asihe.ac.ir
X
X
X