ریاضی پنجم - مساحت دایره - خدا را شُکر

5) رابطه بین طول مستطیل و محیط دایره را تشخیص دهند. ... 5) با توجه به تمرین های انجام شده در مورد مساحت دایره اشتباهات خود را رفع کند (مهارتی حرکتی) ... آوردن چند دانش آموز پای تابلو و دادن نمونه ای از سوالات درسی گذشته و حل کردن آنها توسط آنها و ...
X
X
X