نارضایتی معلمان از تعویق ۵ ماهه در پرداخت اضافه تدریس - ایلنا

چکیده: اضافه تدریس بسیاری از معلمان در اردیبهشت ماه و ۴ ماهی که از ابتدای سال تحصیلی جدید می‌گذرد (ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی)، پرداخت نشده که به ...
X
X
X