قرص آگنوگل - گل دارو

از غذا . اين مقدار ممکن است در چندين ماه متوالی تا بهبود علائم حتی در زمان خونريزی ماهيانه مصرف گردد . برای برطرف کردن علائم يائسگی روزی يک قرص ...
X
X
X