فرم داوری نهمین همایش

10- روش آنالیز وبیان شاخص های مرکزی وپراکندگی وبیان شاخص های مناسب درآنالیز تحلیلی: 11- همراستا بودن نتایج با سوال تحقیق :نتیجه گیری 12- نتیجه نهایی ...
X
X
X