آخرین وضعیت معافیت یا اعزام خود را از سامانه تلفن گویا پیگیری كنند

با راه هانداز یاین سامانه جدید، در وقت و هزینه صرفه جویی شده و شهروندان پاسخ ... وضعیت مشمولان و وضعیت تعویض کارت پایان خدمت را ارائه می‌کند.
X
X
X