• مكان يابي خوشه هاي علم و فناوري به روش تحلیل سلسله ... - مرکز رشد رویش
  • سپس، پارامترهای مؤثر در دو سطح شاخص های اصلی و زير شاخص ها مطابق با روش ... GIS (، مکان يابي، سیستم اطالعات مکانی )AHPخوشه علم و فناوري، فرايند تحلیل ... مسئول راه اندازي منطقه ويژه علم و فناوري يزد .... ارزيابي مکان بهینه محل دفن زباله بود.
   www.rooyesh.ir
 • مقاله های تخصصی فارسی - سازمان مدیریت پسماند - شهرداری تهران
  • آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزو زباله های ...
   pasmand.tehran.ir
 • A Survey on locating of solid waste inhume in GIS by linear ... - Sid
  • ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻳـﮋه. اي ... ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ. (. GIS. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ... اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در دﻫﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ... ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﺗﺼﻤﻴﻢ.
   www.sid.ir
 • Archive of SID
  • ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻣﺮﮐﺰی زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺷﯿﺨﺎن. 1. ( .com ... ﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت وﯾﮋه ای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ... ﺑﺎدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺮا. ﻓﯿﮑﯽ ،. ﻣﺴﺎﯾﻞ.
   www.sid.ir
 • ﻣﻮاد زاﯾﺪ وﯾﮋه
  • ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻪ روش وﺟﻮد دارد : : 1. روش اﻟﮑﻨﻮ. 2. روش دراﺳﺘﯿﮏ. 3. ... در اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ وزن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ. داده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ وزن و ... ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داراي اﻣﺘﯿﺎز. 26. و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ. ﻣﺤﻞ داراي اﻣﺘﯿﺎز.
   www.bums.ac.ir
 • Full Text
  • اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و. اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ ... ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ زوﺟﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ وزن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗﻔﺮﻳﻘـﻲ. ﻣﻴ( .... ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﻳﺰه در اﺳﺘﺎن.
   profdoc.um.ac.ir
 • مکان يابي محل دفن زايدات صنعتي نيروگاه شهيد ... - برق منطقه ای تهران
  • پس از آن دفن مهندسی بهداشتی زائدات و مبانی و معیارهای کلی محل دفن زائدات ویژه ... 3- زايدات مربوط به زباله هاي انساني 4- زايدات و لجنهاي ناشي از تصفيه پساب بهداشتي ..... با توجه به بررسی پارامترهای مورد نیاز در مکانیابی محلهای دفن زائدات و اطلاعات ...
   www.trec.co.ir
 • مكان يابي محل دفن زباله بهروش تحليل سلسله مراتبي AHP مورد شهر بانه
  • بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی، علوم زیستی، علوم سلامت (پزشکی) و علوم اجتماعی, مقاله مكان يابي محل دفن زباله بهروش تحليل سلسله مراتبي AHP مورد شهر بانه, ... ابتدا لايه هاي اطلاعاتي مربوط به پارامترهاي تاثير گذار شيب توپوگرافي بارش ... دريافت اصل/فایل مقاله (ویژه اعضا ).
   www.civilica.com
 • ● نجات شیر تکه پاره شده (عکس)
X بستن تبلیغات