نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393 - سلمان علی ...

دولت و مجلس باید توجه کنند که قانون، حداقل افزایش حقوقی که برای حقوق بگیران تعیین کرده، متناسب با نرخ تورم است تا کارمندان و کارگران فقیرتر نشوند و اگر ...
X
X
X