بیمارستان خصوصی شمس تبریز

گروه زنان و مامایی بیمارستان با داشتن 25 پزشک فعال، بزرگترین گروه ... تختهای زایمان، امکانات زایمان بی درد، فتال مونیتورینگ قلب نوزاد در بخش تحت نظر ...
X
X
X