دکتر نبی اله شریعتی، متخصص و جراح گوش، حلق، بینی و حنجره ...

خوشحالم که به یاری پیشرفت های علمی و تکنولوژی ، این امکان فراهم آمده تا به عنوان عضوی از جامعه پزشکان متخصص و انجمن جراحان گوش و حلق و بینی و سر و گردن ایران  ...
X
X
X