استخدام در بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه / استخدام سال 93 - پرداد

استخدام عسلویه ، بیمارستان تامین اجتماعی واقع در عسلویه برای تکمیل کادر درمانی مورد نیاز خود اقدام به استخدام تعدادی نیروی جدید از واجدین شرایط ...
X
X
X