تبریز 2020

برج ۴۰ طبقه تجاری اداری تفریحی شرکت بین المللی توسعه ساختمان با ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری. برج ۲۹ طبقه تجاری و مسکونی ارک. برج مخابراتی کوهسار. و.
X
X
X