MIT OpenCourseWare: Persian | MIT OpenCourseWare | Free ...

آموزش آزاد رایانه‌ ای موسسه فن ‌آوری ماساچوست (MIT OpenCourseWare): ... درس ‌ها، مجموعه مسئله ‌ها، آزمایشگاه ‌ها و مطالب بسیار دیگری را دریافت نمایید. ... متضمن هیچ ‌گونه مسئولیتی در مورد مطالب ترجمه شده، بیان شده یا مستتر، بدون هیچ محدودیتی شامل، ... مجموعه دروس ذیل توسط دانشگاه شهید بهشتی ترجمه شده و به زبان فارسی موجود می‌ باشد: ...
 • ● الگو:کلاس‌های درس اینترنتی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
  • ... ارجحیت با کلاس‌های به زبان فارسی است؛ بنابراین در صورتی که معادل زبان فارسی ... بخشی از کلاس‌های درس اینترنتی در مورد اخترشناسی .
   fa.wikipedia.org
 • ● ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻓﺎرﺳﯽ
  • ۱ــ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ی زﺑﺎﻧﯽ و ﻗﺪرت. ﺗﻔﮑّﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻴﺰان ... ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ۹ــ درس «آزاد» ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻌﻠّﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﺤﻴﻂ.
   www.pehrest.ir
 • ● کتاب جدید فارسی کلاس هفتم - اول متوسطه 1 - برنامه درسی و زبان فارسی
  • درس چهاردهم : درس آزاد / درس پانزدهم : درس آزاد. روان خوانی : چرا زبان فارسی را دوست دارم؟. فصل هفتم:ادبیات جهان. درس شانزدهم : آدم آهنی وشاپرک / درس هفدهم : ما می توانیم.
   hghasempour.parsiblog.com
 • ● درس اول
  • دوره. ها. ي آزاد رايانه. اي. ) IR OCW. (. عنوان درس. : ساخت زبان فارسی. استاد درس ... رود با مطالعه این درس، اطالعاتی در مورد زبان و خط کسب کرده و بر دانسته. هایتان. ابی.
   ocw.sbu.ac.ir
X
X
X