لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮﯾﻦ. ﻣﺴﻬﻮد ﻧﻮراي. 15 ... ﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .... ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻗﻢ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي. 1378 .
 • ● magiran.com: فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي شهري، شماره 14
  • سپس با بهره گيري از امكانات سامانه اطلاعات جغرافيايي و تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از تعيين شعاع استاندارد عملكردي هر داروخانه، استفاده از چندضلعي هاي تيسن و در نهايت با ... كاربرد روش انتخاب تجربي در مطالعه انتخاب محيط مسكوني شهري
   www.magiran.com
 • ● IMPLEMENTATION SYSTEM OF THE MISSING CYCLE IN URBAN ...
  • راه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی ﺷـﻬﺮی .... ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی را ﻗﺎﺑﻞ درک ﺗﺮ ... ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ . روﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. رﯾﺰی و. روش ﻫﺎی. ﻧﻮﯾﻦ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا را ...
   www.sid.ir
 • ● Barnamerizi Shahrhaye Jadid.pdf - دانشگاه پیام نور
  • ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﺮان. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻬﺮﻫﺎي ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﺷﻬﺮي، ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻫﺪاف. و روش. ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي در ﺻﻼﺣﻴﺖ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺪار ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮان اﺳﺖ و. دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺮدم ...
   pnu.ac.ir
 • ● اول ﺗﺮم - دانشگاه پیام نور
  • روﺷﻬﺎي. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻣﺠﺘﻤﻊ. ﻫﺎي. زﻳﺴﺘﻲ. 1216312. 3. ﺗﺨﺼﺼﻲ. 2. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي. ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ... ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻫﺎي. ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي. ﺷﻬﺮي. 1216314. 1. ﺗﺨﺼﺼﻲ. 2. ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫﺎي. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ در. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .
   www.pnu.ac.ir
 • ● مقایسه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری با رشته های مرتبط ...
  • با دیگر رشته های: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و ... new- logo. خانه · درباره ما · تماس با ما · نقشه سایت · نحوه استفاده. submit ... دروس این رشته بیشتر حالت حفظی و مطالعات تحلیلی دارند. ... جامعه شناسی شهری، نظریه های برنامه ریزی شهری، اصول و روش های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی کاربری زمین، برنامه ریزی ...
   3gaam.com
X
X
X