شرکت مخابرات استان اصفهان

همایش مدیران شرکت مخابرات اصفهان با هدف اعلام برنامه ها و ضوابط اجرایی بودجه سال 93 برگزار شد. عيدي ۱۱۴ ميليارد ... کاهش قیمت اینترنت مشترکان مخابرات آغاز شد.
X
X
X