• وب سایت حرکت
  • وب سایت حرکت با هدف تحول درآموزش ورزش کشور راه اندازی شده است. ... tick, کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد). tick ... tick, کتاب مبانی جامعه شناسی در ورزش. tick ...
   harakat.ir
 • MyTennis4u.com > category
  • چرخش ها, آمادگي جسماني, يک نفره, دو نفره. مهارتهاي ذهني ... دوازده دليل خوب براي دويدن, دفتر تحقيق و امور فرهنگي سازمان تربيت بدني. ده روش بهبود ... کليپ هاي ضربه فورهند (گالري ضربه فورهند) · محمد حق شناس · کليپ هاي  ...
   www.mytennis4u.com
 • علیرضا فارسی - دانشگاه شهید بهشتی
  • علایق پژوهشی. کنترل حرکتی، روان شناسی ورزشی، اصول ارزیابی مهارت‌های حرکتی ... پژوهش در علوم ورزشی (تخصصی رفتار حرکتی) جواد فولادیان ... 30- مقایسه تاثیر تمرین رفتاری و تصمیمی بر اکتساب و یادداری مهارت فورهند تنیس روی میز المپیک
   oldenweb.sbu.ac.ir
 • بانک مقالات دانشگاه شهید بهشتی - سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی
  • کاربردی. + فصلنامه مدیریت ... سامانه مدیریت نشر > نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش Scj.sbu.ac.ir ... تاثیر راهبردهاي یادگیري خودتنظیم و غیر خودتنظیم بر اکتساب، یادداري و انتقال مهارت درایو فورهند تنیس روي میز.
   pub.sbu.ac.ir
 • تربیت بدنی
  • آموزش، فراگیری و توسعة ورزش بخش اساسی و روند حرکت ورزش را در جامعه تشکیل ... کمک در رشد و پرورش شخصیت جوانان و شناخت برخی از ارزش های اجتماعی، ورزش میتواند خود شناسی ..... آشنایی با ضربه فورهند کنترول شده )Fore Hand( ...... تستهای ساخته ومیزان شدۀ معلم، تحقیقات کار عملی،گزارشهای شفاهی، ومشاهدات رسمی و غیر رسمی.
   moe.gov.af
 • متن كامل - سامانه نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • ﻧﻮع ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﺸ. ﺎن، ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ رﯾﻮن و. ﮔﯿﺒﻮر. ، ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ. ي. دراﯾﻮ ﻓﻮرﻫﻨﺪ. ﺗﻨﯿﺲ. روي. ﻣﯿﺰ. و. ﺳﻪ .... ادراك ﻋﻤﻖ، ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺎﮐﺎدي و زﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ) و ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﯽ ورزﺷﮑﺎران ﮔﺮوه اول. داﺷﺘﻪ. اﺳﺖ. ... ﺷﻨﺎﺳﯽ دا. ﻧﺸﮕﺎ. ه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﻣﯽ. دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. 89. -. 90.
   js.ssrc.ac.ir
 • ایران علمی - بازی بدمینتون
  • ایران علمی - بازی بدمینتون - پایگاه مقالات علمی فارسی - دریچه ای نو به دنیای دانش و فناوری - ایران علمی. ... سایتی درباره زمین شناسی ... بدمینتون یک ورزش فیزیکی است و احتیاج به حرکت سریع و ضربه زدن محکم به توپ در بازی های طولانی ... لوب : ضربه فورهند یا بک هند دفاعی است که از پایین زده می شود تا توپی را که به قسمت جلوی ...
   iranelmi.blogfa.com
 • Archive of SID
  • به دس ت آمده از پژوهش حاضر پیش نهاد می کند تمرین مهارت با ترکیب تمرین بدنی و ... دانشجوی دکتری تخصصی رفتار حرکتی دانشگاه شهيد بهشتی* پروانه شمسی پور دهكردی؛ .... روش شناسی ... )نح وة گرفتن راکت ب رای فورهند، دس ت توپ،.
   sid.ir
 • ● زنم با مرداي زيادي رابطه داشت کشتمش!
X بستن تبلیغات