• کارشناسی ارشد حسابداری : :حـامد آراد - منابع پیشنهادی آزمون دکتری ...
  • توصیفی حسابداری ـ دکتر نیکومرام و دکتر بنی مهد ... مدیریت مالی راهبردی ـ دکتر رهنمای رودپشتی و نیکومرام وشاه وردیانی (جلدش سرمه ای رنگه) ...
   hesabdari-arshad.blogfa.com
 • انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزادکهنوج
  • تئوری حسابداری مالی دکتر نیکومرام و بنی مهد. * (پیشنهاد می شود کتاب تئوری اثباتی و تئوری ولک ترجمه دکتر پارسائیان نیز مطالعه گردد. ) حسابداری مدیریت ...
   www.mashin-e-hesab.blogfa.com
 • حسابداری و تفکر ناب - دکتری
  • بهترین دانشگاه های جهان در حوزه حسابداری و مالی. نوشته شده ...... مقدمه ای بر تئوری‌های توصیفی حسابداری ـ دکتر نیکومرام و دکتر بنی مهد ـ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
   saeed-alipour.blogfa.com
 • نگاهی بر تحقیقات اثباتی در حسابداری - پایگاه مجلات تخصصی نور
  • نویسندگان: نیکومرام،هاشم - بنی مهد،بهمن. نشریه: حسابداری ... دکتر هاشم نیکومرام ... تئوری‌های حسابداری را می‌توان به دو دسته اصلی‌ دستوری و توصیفی طبقه‌بندی نمود.
   www.noormags.com
 • چکیده مقالات - دانشگاه الزهرا (س)
  • ﺗﺌﻮري اﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺖ. -7. ﺑﺎزار ﭘﺎﯾﻪ: ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ .... دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺛﻘﻔﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪي داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ. ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ... اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﻓﺰوده اي ﺑﻪ ﺣﻮزه داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻟﯽ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ... ﺑﻨﯽ ﻣﻬﺪ ﺑﻬﻤﻦ. اﺳﺘﺎدﯾﺎر. آزاد واﺣﺪ ﮐﺮج. ﺑﻬﺎرﻣﻘﺪم ﻣﻬﺪي. اﺳﺘﺎدﯾﺎر. ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ. ﺑﻮﻟﻮ ﻗﺎﺳﻢ. اﺳﺘﺎدﯾﺎر. ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ...... دﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻢ ﻧﯿﮑﻮﻣﺮام. ﻋﻀﻮ ﻫ. ﯿﺎت. ﻋﻠﻤ. ﯽ.
   www.iac-alzahra.com
 • دانلود کتاب تئوری حسابداری مقدمه ای بر تئوری توصیفی دکتر هاشم ...
  • اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﻓﺰوده اي ﺑﻪ ﺣﻮزه داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻟﯽ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﯽ رﺣﻤﺎﻧﯽ ... ﺑﻨﯽ ﻣﻬﺪ ﺑﻬﻤﻦ. اﺳﺘﺎدﯾﺎر. ... زیرخاکی گنج دانلود کتاب تئوری حسابداری مقدمه ای بر تئوری توصیفی دکتر هاشم نیکو مرام و بهمن بنی دانلود دانشنامه موبایل ابان ماه92 ویدیو ...
   porsyar.com
 • کارشناسی ارشد حسابداری
  • دو جلد. تئوری حسابداری مالی دکتر نیکومرام و بنی مهد. (پیشنهاد می شود کتاب تئوری اثباتی و تئوری ولک ترجمه دکتر پارسائیان ...
   accounting.blogfa.com
 • حسابداری باباجانیbabajani accounting
  • ۵۰۴ سوال تئوری حسابداری (انتشارات آیدین و یانار تبریز)(شامل جلد ۱ تئوری حسابداری ... دکتر علی پارسائیان و تئوری توصیفی حسابداری دکتر نیکو مرام و بنی مهد) ... حسابداری و کنترل های مالی دولتی در ایران تالیف جناب آقای دکتر باباجانی جزء ...
   babajani.blogfa.com
 • ● تصویری از سلول مدیر عامل بایرن در زندان
X بستن تبلیغات