فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان رضوی

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند. همکاران بازنشسته از شماره ...
X
X
X