قانون کار - گروه تكنولو‍ژي و گروههاي آموزشي

جهت استفاده از نمونه سئوالات درس قانون کار فایل ضمیمه رادانلود نمایید. ... ماه را با توجه به بارم بندی نیمسال اول سالتحصیلی 93-92 رابه ایمیل سرگروه قانون کاراستان ...
X
X
X