پرسشهاي متداول - اداره كل راه و ترابري استان سمنان - وزارت راه و شهرسازي

گرمسار : كوله ها احداث و رمپها و لوپها در حد 70 درصد اجرائي شده است. اميريه : كليه تيرها ساخته شده ، كوله ها و سرستونها تكميل شده و رمپها و لوپها تا حدود 60 درصد انجام شده ...
X
X
X