مطالعه و بررسي معماري سنتي شهر تبريز و مراحل تحول ساختار شهري

خلاصه مقاله: در شهرسازي سنتي ايران بخشهاي مختلف شهري اعم از محيط سكونتي ( اجتماعي و فرهنگي(, محيط تجاري (بازار ومراكز خريد) و محيط حكومتي (ادارات وسازمانهاي  ...
X
X
X