سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني كرمان

سایت سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني كرمان. ... نرخ جدید کرایه تاکسی و آژانس های شهر کرمان به تصویب شورای محترم شهر کرمان رسید.این نرخ نامه ... صدور مرخصي ...
X
X
X