نمونه نامه اداری درخواست وام یا مساعده حقوق - آیین نگارش و نامه نگاری اداری

وام. اینجانب کارمند 007 به شماره کارمندی 006 و تاریخ استخدام 0000 که در واحد فلان خدمت می نمایم ضمن تشکر از مساعت صورت گرفته درخصوص ...
X
X
X