نمونه کارنامه کنکور دکتری دانشگاه آزاد – سال 1392- گرایشهای مختلف ...

دانشگاه آزاد– سال 1392- گرایشهای مدیریت صنعتی، دولتی، بازرگانی-بازاریابی، خدمات بهداشتی و ... کارنامه رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی سال 1392 .... نظریه های سازمان و مدیریت آموزشی, 40, 41.34, 36, 28, 29.34.
X
X
X